Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 110/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 września 2003 roku


w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na IV kwartał 2003 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 29 ust. 2 i 4 i art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 2003 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 roku.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.