Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr130/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2004 rokuw sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na I kwartał 2005 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 29 ust. 2 i 4 i art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum zarządza co następuje:


§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na I kwartał 2005r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2005 roku.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 130/2004