Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 59/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 21 czerwca 2004 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje


§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z m. Koniecwałd ZR do m. Koniecwałd w gminie Sztum
powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
Członkowie: Marek Dobrzyński
Dariusz Kumuda
oraz Władysław Lewko – PWiK w Sztumie


§ 2


1. postępowanie wszczęto dnia 08.06.2004 r. na wniosek Zbigniewa Tchórzewskiego – Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
2. 2. Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2004 r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor