Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 92/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 20 sierpnia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą działki nr 274 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych ze przedażą działki w drodze rokowań oznaczonej numerem 274 położonej w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasilewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą w/w działki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:735
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-19 12:34:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-19 12:17:14