Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 102/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 6 września 2005 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w III kwartale 2005 r. określonych w punktach 16- wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:

Zmiany w harmonogramie wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 roku dokonuje się w dziale:
1. W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni” o kwotę 10.600 zł w celu sfinansowania w/w wydatków w związku ze zwiększonym zakresem prac w miesiącu lipcu i sierpniu.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej