Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 15/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2002 rokuw sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy Sztum na I kwartał 2003


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 2 i 4 i art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na I kwartał 2003 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

T A B E L A