Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 12/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 04 lutego 2005 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w I kwartale 2005 r. określonych w punkcie 7- wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załączniki do zarządzenia są dostępne w Biurze Rady u Pani Czesławy Jaźwińskiej.