Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 28 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 17 marca 2005 roku


W sprawie zmiany zarządzenia nr 111/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 20 położoną w obrębie geodezyjnym Uśnice, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.


Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 i § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/282/2001/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku, oraz Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu , terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą nr XXVI/145/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 października 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki oznaczonej numerem 20, położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice gmina Sztum w drodze przetargu nieograniczonego.
Zarządzam co następuje:

§1


W zarządzeniu nr 111/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 20 położoną w obrębie geodezyjnym Uśnice, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego , wprowadza się zmianę:

§2 otrzymuje nowe brzmienie:
„ Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołuję komisje w składzie:
1. Przewodniczący : Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Agnieszka Topolewska Reksa - Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji,
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
3. Członek : Halina Tymoszuk – Inspektor Referatu Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.”

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor