Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 82/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 2 lipca 2003 roku


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.


Na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806)

Nadaję

§ 1


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie określający jego strukturę i zadania – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzony Uchwałą Nr XII/80/99 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 czerwca 1999 roku z późniejszymi zmianami.

§ 3


Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2003 roku.

(Załącznik to Reg. Organizacyjny)


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:949
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-18 08:32:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-01 13:42:52