Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 52/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 czerwca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. określonych w punkcie 8 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004 roku dokonuje się w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” o kwotę 23.960 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Unii Europejskiej.

Załącznik