Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 95/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 sierpień 2005r.


w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz punktu VII Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005".

zarządzam, co następuje:
§ 1
Określa się, w ramach priorytetów zadań określonych w "Programie współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizjacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005", szczegółowe rodzaje zadań przewidzianych do zlecenia w 2005 r. oraz wysokość środków na zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki w postaci:
prowadzenia drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach kwalifikowanych- do 23.545,00 zł,
prowadzenia drużyn piłkarskich na terenie sołectwa Postolin w rozgrywkach- do 2.000,00 zł,
prowadzenia drużyn piłkarskich na terenie sołectwa Gościszewo w rozgrywkach- do 800,00 zł.

§ 2
1. Zlecenie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania realizacji zdań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zdania.

§ 3
Zobowiązuje sie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizjacjami pozarządowymi do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zamieszczenie na stronie internetowej miasta i gminy Sztum, Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

mgr Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:793
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:32:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:21:50