Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 83/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 24 lipca 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art..21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje


§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
o wartości do 60.000 EURO na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powołuję Komisje do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:
Przewodniczący:
Kłopotowski Mieczysław
Członkowie:
Bednarski Wojciech
Wyżykowska Iwona
Nowak Teresa

§ 21. Postępowanie wszczęto dnia 09.08.2004 r. na wniosek Mieczysława Kłopotowskiego – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich UMiG Sztum.
2. Negocjacje odbędą się w dniu 30.08.2004 r. o godz. od 12.00 do 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obwiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor