Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 6/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 stycznia 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawieart. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje:

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, o wartości do 60.000 EURO na dostawę części, akcesoriów i materiałów komputerowych dla UMiG w Sztumie
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

Przewodniczący: Draganek Małgorzata

Członkowie: Zasadzki Tomasz
Dobrzyński Marek
Nowak Teresa- sekretarz komisji

§ 2


1)Postępowanie wszczęto dnia 12.01.2005 r. na wniosek Anny Mielniczek Sekretarza Miasta i Gminy Sztum.

2)Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2005 r., o godz. od 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja Przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor