Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 47/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 marca 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 42, poz. 1591 ze zm.)w związku z § 4, § 5, § 8 uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na bycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 32 w miejscowości Nowa Wieś wytypowanego do sprzedaży uchwałą nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami


§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.