Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. .informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sztum z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum: Marta Modrzewska, e-mail: iod@sztum.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku zrealizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c gólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku zrealizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e gólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a gólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz innych ustaw dziedzinowych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. dowodów osobistych należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. ewidencji ludności należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) - W celu zapoznania z obowiązkiem informacyjnym dot. spraw Urzędu Stanu Cywilnego należy kliknąć "pobierz" (pobierz plik pdf).

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:109
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2018-06-29 08:52:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-28 09:01:43