Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 6/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 4 grudnia 2002 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


W budżecie gminy na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23.956.264 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.809.830 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy ogólnej.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Uzasadnienie:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Budżetu i Finansów Nr FB. I – 3011/D/149/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. zwiększające plan dotacji celowej (w dziale 853 „Opieka społeczna” rozdz.85316 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”) o kwotę 3.725 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wynikających z ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy ogólnej (dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”) o kwotę 43.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych na miesiąc grudzień 2002 r. (dz.853 „Opieka społeczna”, rozdz.85315 „Dodatki mieszkaniowe”).
3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 100 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących oraz rozdział 75416 „Straż Miejska” o kwotę 1.600 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z remontem samochodu służbowego Polonez.

T A B E L A


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:903
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-05 11:23:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-28 13:51:47