Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 26/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 07 kwietnia 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej /wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim/ na modernizację istniejącego ciągu pieszego - bulwar nad J. Sztumskim - z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  • Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
  • Członkowie:
    Teresa Nowak
    Daria Mietlewska-Dura
    Marek Dobrzyński

§ 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 24.03.2004r na wniosek Zbigniewa Tchórzewskiego -Kierownika Referatu Inwestycji,Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2004r, o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszke Tabor