Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr.117/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 października 2005r
w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz punktu VII Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/187/20O4 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolonlariacie na rok 2005*.
zarządzam, co następuje:
§1
Określa się, w ramach priorytetów zadań określonych w "Programie współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia .Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmbtami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005", szczegółowe rodzaje zadań przewidzianych do zlecenia w 2005 r. oraz wysokość środków na zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki w postaci:
• Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach kwalifikowanych -do 23.545,00 zł
§2
1. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania realizacji zdań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zdania.
§3
Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez je) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zamieszczenie na stronie intemetowej miasta i gminy Sztum, Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor