Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 37/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 marca 2003 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 82, poz. 743) w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg procedury uproszczonej, zgodnie z procedurą zawierania umów w ramach programów PHARE, ISPA oraz SAPARD na „Budowę sieci wodociągowej z m. Koniecwałd do m. Gronajny w gminie Sztum”, zadanie współfinansowane ze środków programu SAPARDPowołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  1. Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
  2. Członek: Danuta Wiatrowska
  3. Członek: Dariusz Kumuda
  4. Członek: Marek Dobrzyński
  5. Sekretarz Komisji: Teresa Nowak
  6. Konsultant Komisji: Beata Czech – radca prawny

Przy udziale: Władysław Lewko – Prezes PWiK w Sztumie

§ 2

1. Postępowanie wszczęto dnia 10 stycznia 2003 r. na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie – Zbigniewa Tchórzewskiego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2003 roku o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, pok. 33.

§ 3

Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z procedurą zamówienia publicznego określonego w „Instrukcji udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi” zatwierdzonej przez Komisję UE w dniu 10.11.1999 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.