Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 76/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 28 lipca 2004 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2 , art. 20 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje:


§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Osiedlu Na Wzgórzu w SztumieDn 200mm dł. 481mb.
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:

Przewodniczący: Tchórzewski Zbigniew
Członkowie: Dobrzyński Marek
Nowak Teresa

§ 2


1. Postępowanie wszczęto dnia 20.07.2004 r. na wniosek Zbigniewa Tchórzowskiego – Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
2. przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2004 r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 39.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor