Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 129/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2004 rokuw sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/181/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:


§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/181/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale 630 „Turystyka” w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 84.227 zł z tytułu wpływów pozostałości środków z wydatków niewygasających 2003 r.
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miasta Sztum w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego
i społecznego” na sfinansowanie opracowania studium wykonalności wraz
z oceną i raportem oddziaływania na środowisko.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 129/2004