Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 25/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 stycznia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych zzamianą gruntów położonych przy ulicy Barczewskiego w Sztumie, pomiędzy gminą Sztum a osobami fizycznymi.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 4, § 5, § 8 Uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie zamiany działki nr 30/1 stanowiącej gminny zasób na działkę nr 27/2 będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami


§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.