Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 46/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 17 maja 2004 roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4 , § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr:

  • 21 mieszczącego się w budynku nr 12 w Sztumie przy ul. Morawskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 52.948,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

  • 6 mieszczącego się w budynku nr 6 a w Sztumie przy ul. Reja, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 59.764,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

  • 2 mieszczącego się w budynku nr 22 klatka „B” w Sztumie przy ul. Plac Wolności, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 34.356,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

wytypowanych do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, oraz lokalu mieszkalnego nr:

  • 7 mieszczącego się w budynku nr 18 w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 45.630,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

wytypowanego do sprzedaży Zarządzeniem nr 39/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 19 marca 2003 roku,

powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Członek Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasilewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor