Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 27/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 marca 2006r.


w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XLI/275/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006”.

zarządzam, co następuje:
§ 1


Określa się, w ramach priorytetów zadań określonych w „Programie współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLI/275/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006”, szczegółowe rodzaje zadań przewidzianych do zlecenia w 2006 r. oraz wysokość środków na poszczególne zadania:

1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum – do 3.500,00 zł
2) w zakresie pomocy społecznej:
a) spotkania integracyjne osób starszych i chorych z terenu miasta i gminy Sztum – do 800,00 zł
b) spotkania integracyjno – sportowe dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum - do 700,00 zł
3) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury ludowej, lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego - do 4.500,00 zł
b) organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Sztum – do 5.400,00 zł
c) organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum - do 950,00 zł
4) zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
a) organizacja i realizacja Sztumskiego Biegu Solidarności – do 1.400,00 zł
b) rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży:
- na terenie sołectwa Czernin – do 8.500,00 zł
c) prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach kwalifikowanych –
do 55.045,00 zł
d) rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum
w dziedzinach:
- kajakarstwa – do 15.200,00 zł
- kolarstwa – 5.000,00 zł
e) organizacja i realizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta i gminy Sztum - do 500,00 zł
f) organizacja i realizacja festynów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich gminy Sztum – do 1.300,00 zł

§ 2


1. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania realizacji zadań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.


§ 3


Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zamieszczenie na stronie internetowej miasta i gminy Sztum, Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej.


§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1105
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2006-03-16 09:42:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-16 09:37:54