Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 70/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 5 czerwca 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust.5 w związku z art.29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art.92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych dochodów i wydatków w II kwartale 2003 r. określonych w punkcie 7 i 12 dochodów – 8, 9 i 13 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.

2. Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003 roku dokonuje się w dziale:

- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” o kwotę 31.363 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. spraw referendum,

- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż Miejska” o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z nieprzewidzianą awarią samochodu służbowego Polonez,

- w dziale 853 „Opieka społeczna” w rozdz.:
a) 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej,
b) 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 31.400 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

T A B E L A