Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 108/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 listopada 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy
w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.295.448 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.146.291 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w dziale 750 „Administracja publiczna”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


1. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr FB. DGD 0301-29/04 z dnia 10 listopada 2004 r. zmniejszające plan dotacji o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety dla członków komisji).
2. Przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 „Rada gminy” o kwotę 10.000 zł w celu sfinansowania wypłat diet dla przewodniczącego rady, radnych oraz sołtysów.


Załącznik nr1 do Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 108/2004