Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 121/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 8 grudnia 2004 r.


w sprawie przekazania w administrowanie do ZGK i M w Sztumie nieruchomości zabudowanej ( Plaży ) , położonej w Sztumie przy ul. Reja, ob. geodezyjnym nr 2 .


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

zarządza , co następuje:

§ 1.


Wyraża zgodę na przekazanie w administrowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie nieruchomości zabudowanej, składającej się z :
- budynku użytkowo- mieszkalnego ,
- budynku użytkowego,
- budynku WC wolnostojącego,
- budynku sanitarnego,
- pomostów – 2 szt. ,
wraz z mieniem ruchomym
położonej w Sztumie przy ul. Reja, ob. geodezyjny nr 2 , na działce nr 446.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Miasto i Gmina Sztum jest właścicielem nieruchomości zabudowanej , położonej na działce nr 446 przy ul. Reja w Sztumie .
Nieruchomość składa się między innymi z :
- budynku użytkowo- mieszkalnego o pow. 238,63 m 2 ,
- budynku użytkowego o pow. 99,20 m 2
- budynku WC wolnostojącego o pow. 9,60 m 2 ,
- budynku sanitarnego o pow. 27,74 m 2 .
W/w nieruchomość została zagospodarowana przez Miasto i Gminę Sztum w wyniku przeprowadzonego przetargu, w formie dzierżawy . Została zawarta umowa dzier-żawy z Dzierżawcą na okres od 01.05.2004 r. do 30.04.2005 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej , związanej z turystyką , rekreacją i wypoczyn-kiem oraz prowadzeniem kąpieliska.
W dniu 25.11.2004 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie od Dzierżawcy wpłynął wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy . Dzierżawca swoją decyzję uzasadnił trudną sytuacją finansową.
Tegoroczne lato ograniczyło normalne funkcjonowanie obiektu, tym samym nie pozwoliło zgromadzić potrzebnych środków na pokrycie wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności. By nie pogrążać się w większym długu w stosunku do Gminy , Dzierżawca postanowił zrezygnować z dzierżawy.
Wobec powyższego, Miasto i Gmina Sztum postanowiła przekazać nieruchomość w administrowanie do ZGKiM w Sztumie.