Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie nr 34B/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie powołania zespołu do spraw Parku Inwestycyjnego.


§ 1


Powołuję zespół do spraw Parku Inwestycyjnego w następującym składzie:

  1. Marek Dobrzyński
  2. Daria Mietlewska-Dura
  3. Teresa Wasielewska
  4. Teresa Zgubińska

§ 2


Zobowiązuję niniejszy zespół do przygotowania w terminie .............. szczegółowych informacji i analiz w sprawie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na rozwój Parku Inwestycyjnego oraz propozycji priorytetowych kierunków jego rozwoju i możliwości ich współfinansowania z powyższych środków.

§ 3


Szczegółowy harmonogram określający terminy oraz zakres zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych członków zespołu zostanie przyjęty odrębnym zarządzeniem Burmistrza w momencie wyboru określonych projektów o dofinansowanie.

§ 4


  1. Wyznaczam Pana Marka Dobrzyńskiego na funkcję koordynatora niniejszego zespołu.
  2. Koordynator nadzoruje pracę całego zespołu i przydziela dodatkowe prace dla poszczególnych członków zespołu.
  3. Koordynator zobowiązany jest konsultować na bieżąco z Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza ewentualne okoliczności związane z procedurą lub terminem przygotowania i przesyłania wniosków.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.