Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 122/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 13 grudnia 2004 rokuw sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie Art. 9g ust. 2 zgodnie z Art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji wchodzą:
1. Richert Barbara - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Zenon Chrześcijański - przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
3. Bożena Andrzejewska - dyrektor Zespołu Szkół w Czerninie,
4. Banaszyńska Helena - ekspert,
5. Semeniuk Adela - ekspert.


§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor