Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 67/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 7 lipca 2004 rokuW sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

- działając na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami w związku § 2 ust. 1, § 3, § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLI/327/2002 (1U327/2002 rady w Sztumie z dnia 2 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

zarządzam co następuje:


§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr:
· 8 mieszczącego się w budynku nr 1C w Sztumie przy ul. Kopernika, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 20.899,00 zł (łącznie z udziałem do gruntu)
· 9 mieszczącego się w budynku nr 7 w Sztumie przy ul. Osiedle Nad Jeziorem, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 47.228.,00 zł(łącznie z udziałem do gruntu)

wytypowanych do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 zarządu miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu,

powołuje komisję w składzie:

1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – członek Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Teresa Wasilewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor