Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 71/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 czerwca 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust.5 w związku z art.29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art.92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych dochodów i wydatków w II kwartale 2003 r. określonych w punkcie 3 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003 roku dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziałach:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 10.000 zł w celu sfinansowania zwiększonego zakresu remontów dróg powiatowych,

- 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 20.000 zł w związku ze zwiększonym remontów dróg gminnych.

T A B E L A