Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 32/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 15 kwietnia 2004 roku


w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia rokowań o nabycie działki nr 419/3 o pow. 261m2 położonej w Sztumie obręb 2 miasta Sztum do gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenia ceny nabycia.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki położonej w Sztumie obręb II, stanowiącej własność osób fizycznych,
Zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 419/3 o pow. 261m2 położonej w Sztumie obręb 2 miasta Sztum opisanej w KW nr 4378, od osoby fizycznej, powołuję komisję w składzie :

  1. Przewodniczący : Alicja Podlewska - Zastępca Burmistrza M i G Sztum
  2. Członek: Teresa Wasielewska - Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek : Beata Tritt - Inspektor Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Upoważniam Komisję (w składzie powołanym w §1) do rokowań ceny za działkę nr 419/3 do wysokości nie wyższej niż 7.000,00zł.

§ 3


Zapłata zbywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność działki na Gminę Sztum z konta Urzędu na konto osoby fizycznej w przypadku braku konta zapłata nastąpi czekiem.

§ 4


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań oraz ustaleniem ceny za nabycie działki ,zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:857
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-05-20 08:21:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-05-20 07:35:41