Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 50/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 kwietnia 2006r.


w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 uchwały Nr XLI/275/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006”.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 20 kwietnia 2006r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2006r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

Lp. - Nazwa organizacji - Nazwa zadania -Wysokość udzielonej dotacji
w tyś. zł

1.Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Powiślanie” -Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury Ludowej, lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego-4.500zł
2.Związek Harcerstwa Polskiego - Harcerska Akcja Letnia 2006-5.400zł
3.Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-950zł
4. Ludowy Klub Sportowy „Powiśle” - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Czernin-8.500zł
5. Klub Piłkarski „Olimpia” Sztum - Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach - 55.045zł
6. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” - Rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum w dziedzinie kajakarstwa - 15.200zł
7. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider” - Kultura fizyczna, sport - Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum -5.000zł
8. Sztumskie Stowarzyszenie Sołtysów - Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych-1.300zł

§ 2

Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1212
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2006-04-25 08:13:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00