Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Nr 154/2003
z dnia 30 grudnia 2003 roku.


w sprawie odpisu zaległego czynszu dzierżawnego wraz z należnościami ubocznymi w związku z przedawnieniem roszczeń.

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Postanawia dokonać odpisu zaległego czynszu dzierżawnego w kwocie 1.123,64 zł. (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia trzy złote 64/100 ) wraz z należnościami ubocznymi figurującymi na koncie Pana C. W. w związku z ich przedawnieniem

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor