Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Nr 155/2003
z dnia 30 grudnia 2003 roku.


w sprawie odpisu zaległego czynszu dzierżawnego wraz z należnościami ubocznymi w związku z przedawnieniem roszczeń.

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, zarządza co następuje:

§ 1


Postanawia dokonać odpisu zaległego czynszu dzierżawnego w kwocie 309,20 zł. ( słownie: trzysta dziewięć złotych 20/100 ) wraz z należnościami ubocznymi figurującymi na koncie Pani J. B. w związku z ich przedawnieniem.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:998
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-21 10:36:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-01-14 12:44:43