Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 108/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 września 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik Nr 1