Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 103/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
Z dnia12 września 2005 roku

W sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem133/1 położonej w Sztumie obręb 3, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XXXVII/232/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Fuszera z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zarządzam co następuje:

§ 1
1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 133/1 o pow. 148 m2 następuje w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej numerem 134/2, za cenę 4.440,00 zł ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 22 % zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
2. Do czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej opisanej w §1 pkt 1 powołuje komisję w składzie:

1. Przewodniczący: Joachim Majewski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Agnieszka Topolewska- Reksa- Kierownik Ref. Inwestycji, PP i GN
3. Członek: Halina Tymoszuk- Insp. Ref. Inwestycji, PP i GN

§ 2
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor