Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 66/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 7 lipca 2004 rokuw sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołanie składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego z Sztumie ul. Mickiewicza 16 (Hala Targowa)
p o w o ł u j ę Komisję w składzie:

Przewodniczący - Waldemar Fierek
Członek - Halina Tymoszuk
Członek - Mieczysław Kłopotowski
Członek - Iwona Wyżykowska


§ 2


Komisja przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor