Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 145/ 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie

z dnia 21 listopada 2005 roku
W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 13, oraz ustalenia ceny wywoławczej .
Na podstawie zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z uchwałą Nr XXXIX/252/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wytypowania do zbycia wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku nr 13 przy ul. Sienkiewicza w Sztumie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze przetargu nieograniczonego,
zarządzam co następuje:
§1
Do czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 16 mieszczącego się w budynku nr 13 w Sztumie przy Sienkiewicza łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do gruntu i wspólnych części budynku mieszczącego przedmiotowy lokal, powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Sławomir Michalik -Członek Rady Miejskiej
2.Członek : Agnieszka Topolewska-Reksa -Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
3.Członek : Halina Tymoszuk-Insp. Ref. Inwestycji, PPiGN
§2
Ustalam cenę wywoławczą za lokal użytkowy, udział do gruntu i części wspólne budynku, o którym mowa w §1 w wysokości 25.000,00 zł.
§3
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta I Gminy Sztum

Leszek Tabor