Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 136/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
Z dnia 08 grudnia 2003 roku


W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200l r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz § 1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§ 1


Ustalam cenę wywoławczą za n/w działki położone w Sztumie Osiedle Na
Wzgórzu w niżej podanych wysokościach :

 1. Nr290opow. 988m 2 - cena 16.737,00zł
 2. Nr 291 o pow. 1000m2 - cena 16.940,00zł
 3. Nr 292 o pow. 1049m 2 - cena 17.770,00zł
 4. Nr 293 o pow. 1994m2 - cena 31.066,00zł
 5. Nr 294 o pow. 1183m 2 - cena 18.431,00zł
 6. Nr 295 o pow. 1029m 2 - cena 16.032,00zł
 7. Nr 296 o pow. 1033m 2 - cena 17.499,00zł
 8. Nr 297 o pow. 1037m 2 - cena 17.567,00zł
 9. Nr 307 o pow. 997m2 - cena 16.889,00zł
 10. Nr 309 o pow. 1109m 2 - cena 18.786,00zł
 11. Nr 310 o pow. 1060m 2 - cena 17.956,00zł

§ 2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży działek wymienionych w § 1 powołuję komisję w składzie:

 1. Przewodniczący: .
 2. Członek: Teresa Wasielewska - Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
 3. Członek: Halina Tymoszuk - Insp. Ref Gosp. Nieruchomościami

§ 3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor