Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 90/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 września 2004 roku


w sprawie przeniesień planowanych dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między paragrafami
w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność”, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej
do dz. 600 „Transport i łączność”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:


1) Przeniesień planowanych dochodów między paragrafami dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I – 3011/D/79/2004
z dnia 6 września 2004 r. przenoszące plan dotacji celowe przeznaczonej na utrzymanie ośrodka w kwocie 139.365 zł z zadań zleconych na zadania własne.
2) Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale :
- 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
o kwotę 40.000 zł na zwiększone wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg ,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 800 zł w celu przeprowadzenia remontu bieżącego sieci burzowej na
ul. Wojciechowskiego,
- 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”
o kwotę 8.000 zł w celu sfinansowania bieżącego utrzymania stadionu miejskiego.

3) Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 40.000 zł dokonuje się w celu sfinansowania wydatków związanych
z remontem drogi w Zajezierzu. Powyższa kwota zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego po zaangażowaniu środków własnych i wykonaniu zadania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 90/2004
Zalącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 90/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:833
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-14 10:02:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-14 08:46:26