Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 89/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 7 września 2004r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

Zarządzam co następuje
§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości do 60.000 EURO na wykonanie remontu budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Sztumie
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie :
Przewodniczący: Tchórzewski Zbigniew
Członkowie: Dobrzyński Marek
Kumuda Dariusz

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 07.09.2004r na wniosek Zbigniewa Tchórzewskego – Kierownika Referatu Inwestycji,Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2004r , o godz. od 12.30 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 39 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:832
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-14 08:02:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00