Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 78/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 04 lipca 2005r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych

Na podstawie przepisów art.19 ust.2, art.20 i art.21 ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie nieograniczonego cenę na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie na okres 2 lat, powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :
Przewodniczący: Anna Mielniczek
Członkowie: Sabina Jabłoński-Janus
Dobrzyński Marek – sekretarz komisji

§ 2


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor