Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 88/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 sierpnia 2005 rokuW sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą i zamianą nieruchomości gruntowych położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia i zamiany.

Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XXXIII/207/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu, wytypowania do zbycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz dokonania zamiany gruntów z osobą fizyczną

zarządzam co następuje:

§1


1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerem 353/2 o pow. 179 m2, 353/3 o pow. 30 m2 i 358/4 o pow. 72 m 2 następuje w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej numerem 354/3 i 353/3, za cenę 40,00 zł/ m 2 .
2. Zamiana nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości oznaczonej numerem 359/1 o pow. 2 m2 za cenę 57,00 zł na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osób fizycznych, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 354/2 o pow. 5 m 2 za cenę 142,00 zł zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmianami).

§2


Do czynności związanych ze sprzedażą i zamianą nieruchomości gruntowych opisanych w §1 pkt 1 i 2 powołuję komisję w składzie:
1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa – Kierownik Ref. Inwestycji, PP i GN
3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Inwestycji, PP i GN

§3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą i zamianą nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor