Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 17/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2002 rokuw sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr V/16/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku.Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co nastepuje:


§ 1


W budżecie gminy na rok 2002 dokonuje się klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Podziału dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr V/16/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

1. Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się:
- w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 3.200 zł w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 16.624 zł zgodnie z uzyskanymi wpłatami z Gminy Stary Targ z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Nowej Wsi.

2. Przeniesień planowanych wydatków między działami dokonuje się:
- z działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Placu Wolności” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zakup gruntu o wartości 5.000 zł od osoby fizycznej we wsi Gościszewo, na którym mieści się pompownia ścieków „P1”.

T A B E L A