Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 86/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 sierpnia 204 roku
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/138/2004 z dnia 28 sierpnia 2004 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:


§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/138/2004 z dnia 28 sierpnia 2004 r.

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 204 zł w związku ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, które zostały zwrócone do gminy.
II. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się:
1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących (remontów) na wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Nowa Wieś – Dach” kwotę 24.072 zł. Całkowity koszt zadania 94.072 zł w tym środki własne 24.072 zł
i dotacja z budżetu państwa 70.000 zł,
2. w dziale 926 „kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z wydatków bieżących (remontów) na wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury sportowej Sztumu poprzez remont budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim” kwotę 33.000 zł. Całkowity koszt zadania 123.000 zł w tym środki własne gminy 33.000 zł i dotacja z budżetu państwa 90.000 zł.


Załącznik Nr 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 86/2004 z dnia 31 sierpnia 2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:856
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-13 08:31:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-13 08:09:08