Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 28/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 lutego 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.972.636 zł

2.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.805.760 zł
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Uzasadnienie:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Budżetu i Finansów Nr FB.I - 3011/D/4/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 204.933 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2003 roku.

TABELA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1017
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-11 16:08:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-11 15:56:58