Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 126/2006
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 14 listopada 2006 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2007 rok i przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 r.

Na podstawie art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2007 rok w kwotach:
1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji w kwocie 35.653.963 zł
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 42.267.613 zł

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
i Radzie Miejskiej w Sztumie.
§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Załączniki