Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 105/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 września 2003 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr 10./2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych

zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: wybór banku, który będzie obsługiwał budżet Miasta i Gminy Sztum na lata 2003 – 2006

powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  • Przewodniczący: Miętkowska Franciszka
    Członkowie:
    Wiatrowska Danuta
    Nowak Teresa

§ 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 29 sierpnia 2003 r. na wniosek Skarbnika Miasta i Gminy – Franciszki Miętkowskiej
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2003 r. o godz. 14.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. Nr 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor