Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 123/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 14 grudnia 2004 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
na 2004 r.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza,
co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w działach 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia” i 852 „Pomoc społeczna”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

mgr Leszek TaborUzasadnienie:


I. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale:
1) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” o kwotę 3.043 zł w celu zwiększenia wydatków na prowizje dla sołtysów,
2) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 21.300 zł na sfinansowanie zakupu opału i pomocy dydaktycznych, modernizację tablicy rozdzielczej oraz wydatków na podróże służbowe,
b) 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.930 zł na zakup leżaków dla dzieci
i stołu z basenem do mycia kotłów kuchennych w Przedszkolu Nr 1
w Sztumie oraz zakup opału dla Przedszkola w Gościszewie,
c) 80110 „Gimnazja” o kwotę 21.800 zł na sfinansowanie zakupu krzeseł i stolików oraz zestawu komputerowego dla Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 2 w Czerninie oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gimnazji,
d) 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 100 zł w celu sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
3) 851 „Ochrona zdrowia” rozdz.:
a) 85149 „Programy polityki zdrowotnej” o kwotę 1.500 zł w celu sfinansowania zakupu przyborów toaletowych dla dzieci do toalety jamy ustnej,
b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 267 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę diety dla przewodniczącego GKRPA,
4) 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
o kwotę 2.344 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 123/2004

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 123/2004